Дезинсекция


Дезинсекцията е комплекс от мерки за унищожаване на вредни насекоми в празни складове, силози и преработвателни предприятия. Извършва се по влажен, аерозолен или газов метод.

При влажната дезинсекция обектите се третират с контактни пестициди под формата на водни разтвори или емулсии. Чрез машини за пръскане пестицидите се нанасят върху обработваните повърхности, диспергирани на малки капки. Важно условие при този метод е осъществяването на контакт на пестицида с вредителите. Това е възможно само при извършено предварително добро механично почистване на повърхностите.

Аерозолната дезинсекция е по- ефикасна от влажната, прилага се в затворени помещения по студен или топъл метод. При този метод много дребни капки се задържат във въздуха за продължително време. Този метод е подходящ метод за борба срещу летящи насекоми и молци. Използваните аерозоли представляват аеродисперсна система. В зависимост от начина им на получаване са механични, термомеханични и димни. Както при влажната, така и при аерозолната дезинсекция се изисква много добро предварително механично почистване.

Газовата дезинсекция е най- ефективния метод, но нейното приложение е възможно само в обекти с много добра херметизация. Нужно е и допълнително херметизиране чрез облепване на всички прозорци и врати с амбалажна хартия и полиетиленово фолио. При този метод дезинсекция се използва газът фосфин /фосвороводород/. Той е безцветен газ с миризма на карбит, чесън и амоняк. Силно окислява предметите от мед и медните проводници и затова не се използва в мелници и фуражни заводи. Този газ е силна отрова. Преди използването му винаги се изключва електрическия ток отвън, поради опасност от пожар.